மழை தந்து

மேகம் தன் அழகை
தான் பார்க்க
மழை தந்து
நீர் தேக்கி
அதில் தன்னைப் பார்த்து
மகிழ்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s