மலைமகள்

மலைமகளை
நான் காண
ஒரு படகு எடுத்து
நான் சென்றேன்

அவளருகே நான் சென்று
படகிலே காத்திருந்தேன்
வெகுநேரம் நான் அங்கிருந்தும்
அவள் கண் திறக்கவில்லை
என்னைப் பார்க்கவில்லை

படகிலே காத்திருந்தேன்
படபடத்து நின்றிருந்தேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s