மஞ்சள் கயிறு

பல பெண்கள் கழுத்தில்
மஞ்சள் கயிறு அது இருக்க
மேலிருந்து அது பார்த்து
அதனாலே பல பெண்கள்
அடிமைபட்டிருப்பதை
அது உணர்ந்து

கீழ் வந்து அக்கயிற்றை
இப்பறவை அவிழ்த்து விட
நினைக்குதடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s