நூறு நாள் வேலை

அவள் மௌனம்
சொல்லும் செய்தி

உடையின் வண்ணம்
வாழ்வினில் இல்லை

சிரிப்பு முன்னால்
இருக்கிறது
சோகம் பின்னால்

ஏன் ?

நூறு நாள் வேலையுண்டு
மீதி இருநூற்றி ஆறுவத்தி ஐந்து ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s