நீ அடைகாத்தல்

நீ அதன் மேல் அமர்ந்து
அடைகாத்தல்
உன்னாலே அது மலர்ந்து விடும்
தன் இதழை அது விரித்து
தானாக பறந்துவிடும்
உன்னோடு போட்டியிடும்
உன்னழகை மிஞ்சிவிடும்

நீ பறந்துவிடு
அதை தன் போக்கில் மலர விடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s