நித்தி வெடி

என்னில் உள்ள
என் கையை வைத்து
எண்ணெய் ஊற்றி
வட்ட நிலாவை
சுட்ட கல்லில் போட்டு
வேகவைத்து
உன்னில் உள்ள
என் பசிதீர
நான் எனக்குச்
சுட்ட தோசை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s