கலங்கரைவிளக்கம்

அமாவாசை அன்றும்
நீ வர வேண்டும்

உனக்கு வழிகாட்ட
பூமியைத் திசைகாட்ட
உனக்கு வேண்டும் ஒரு விளக்கம்
அதனாலேயே இந்தக்
கலங்கரைவிளக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s