எதற்கு யுத்தம்

முள்ளிடையே
நாம் நின்றாலும்

நீ என்னுள்
நான் உன்னுள்

எதற்கு யுத்தம்
இதோ என் முத்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s