இருவர்

அங்கு இருவர்
அவர்களுக்கு இருவர்

அவர்களுடைய  அன்பு
அது வகுத்து கிடைத்தது
அவர்களுடைய அவ்விருவருக்கும்

அவள் அன்பு
அது மட்டும் வகுத்தும்
கிடைத்தது முழுமையாக
அவ்விருவருக்கும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s