அன்பே கடவுள்

அன்பே கடவுள் என்று உணர்ந்து
வேறு வம்பு வேண்டாமென்று

மற்ற கடவுள்களை எல்லாம்
விற்று விட வேண்டும் என்று
சுமந்தாள் தன் தலை மேலே.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s