காலை வருவதில்லை

போதையூட்டும் இவள் அழகு
நிலவு தினம் இரவு
வந்து பார்த்துவிட்டு

மயங்கி விடுவதால்தான்
காலை வருவதில்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s