வான் மழை

என் தேசிய கீதத்துக்கு
அளிக்கும் அதே மரியாதையை
நான் அளிப்பேன்
வான் மழைக்கும்

சற்று கையை அகல விரித்து
முகம் மேல் பார்த்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s