பூ வலி

மொட்டுக்கள் அது மலர்ந்தெழுந்து
இதழ்களை தான் விரித்து
தன் ஆயுள் அது முடிந்து
கீழ் விழும் என அறிந்து

பூ வலியை குறைத்திடவே
கொடி அது கீழ்நோக்கி வளருதடி
மண் தொட நினைக்குதடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s