பன்னிரண்டு பூக்கள் கணக்கு

தமிழ் சங்ககாலம்
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

நான் இங்கு கண்ட கோலம்
பன்னிரண்டு பூக்கள் கணக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s