நிலாவுக்கு ஒரு நாள் விடுமுறை

தூரத்தில்
வரிசையாக அணிவகுத்த
எடிசனின் கண்டுபிடிப்பு

மேகம் கேட்டதால்
ஒருநாள் விடுமுறை
கொடுத்தது நிலாவுக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s