தாய்மொழியிலா அல்லது அயல் மொழியிலா ?

கருப்பு வெள்ளையில் உடையணிந்து
கையோடு கை பிடித்துக்
கண்ணோடு கண் பார்த்து
ஒப்புக்கு சமூக இடைவெளிளை காத்து
மௌன மொழியில் பேசியபோது

அதைப் பார்த்த எனக்கு
எழுந்தது ஒரு சந்தேகம்

அவர்கள் மௌன மொழியைக் கற்றது தாய்மொழியிலா அல்லது அயல் மொழியிலா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s