செங்கதிரை வீசியபோது

உலகின் ஒருமுனையில் அவள்
மறுமுனையில் நான்

நேற்று மாலை அவளை
அங்குப் பார்த்து
மறைந்த சூரியன்

இன்று காலை என்னை
இங்குக் கண்டு
தன் செங்கதிரை வீசியபோது

முள்வெளியாய் இருந்த என் மனம்
புல்வெளியாய் மாறியதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s