கணக்குஅது புரியவேண்டும் எனக்கு

ஐந்து இலைகளுக்கு இடையே
ஐந்து இதழ்களை கொண்ட ஒரு பூ

ஏன் ஐந்து ?

இவ்வுலகத்தில் எல்லாம் ஒரு கணக்கு
அது புரியவேண்டும் எனக்கு ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s