என் இதயம் தாங்குமடி

என் இதயத்துக்குள் வந்துவிட்டாய்
வானத்தைத் தொட்டு விட்டாய்
என் இதயம் தாங்குமடி
உன்னை வைத்துப் போற்றுமடி
இங்கேயே நீ இருக்க
அது என்றும் ஏங்குமடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s