எங்கோ பிறந்து

எங்கோ பிறந்து
இங்கே வந்து
உன் அன்பைத் தந்து
தன்னலம் பாரா
பிறர் நலம் காத்த
தெரேசா அன்னை

மனிதநேய தினத்தில்
உன்னை நினைத்து
உள்ளம் மகிழ்ந்து
வணங்குகிறேன் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s