உன்னை உண்ணும் மனிதன்

மண்மேடு மேலேறி அமர்ந்தாலும்
கருப்பு உடை அணிந்து எதிர்த்தாலும்

உன்னை மிச்சம் வைக்காமல்
முடிப்பான்
உன்னை உண்ணும் மனிதன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s