அது எந்த நாள்

பொருள் தந்தால் போதும்
கிடைக்கும் விலைக்கு
பொருளாதாரப் பட்டம்

பட்டத்தை விற்கும்
கூட்டத்தின்
பல விரிவாக்கத் திட்டம்
பூஜை போட்டுத் தொடங்கும்
ஒரு நல் நாள் அது
அந்தத் திருநாள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s