மேலே பறந்து பார்த்தபோது

மேலே பறந்து பார்த்தபோது
கீழே எல்லாம் சிறு தூசியாய் தெரிந்தபோது
“நான்” ஒன்றுமில்லை
என்று புரிந்தபோது
சிறகுகூப்பி வணங்கி
சரணடைந்தேன் இயற்கையிடம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s