புது பேட்டரி கேட்பான்

இந்தப் ஊரடங்கு நேரத்திலும்
வாரம் ஒரு முறையாவது
இவனுக்கு ஊர் சுற்ற வேண்டும்

இல்லையேல்
புது பேட்டரி கேட்பான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s