பசுமை புரட்சி

பசுமை புரட்சி வேண்டும்
நாம் உண்ணும் உணவிலே

இவர்கள் கனவும் மெய்ப்பட வேண்டும்
நாம் வாழும் உலகிலே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s