நாம் ஒன்றைத்தான் பார்க்கிறோம்

அந்த மரத்தடி பிள்ளையார்
உனக்கு கடவுளாகத் தெரிகிறார்
எனக்கோ கற்சிற்பம் ஆகத் தெரிகிறது

நாம் ஒன்றைத்தான் பார்க்கிறோம்
அதன் புரிதலில் தான் வேறுபடுகிறோம்

ஏன் அது ?

இதற்கு விடை கண்டு
நாம் புரிந்து கொண்டால்

நம் பயணம் இனிதே தொடரும்
நம் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மலரும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s