கரோனா காலம்

கோவிலுக்குள் தன் துதிக்கையால்
அவன் தலைதொட்டு வாழ்த்திவிட்டு

காட்டுக்குள் வந்து நீர் கண்டு
தன் துதிக்கையை கழுவியது யானை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s