வாழை இலையுடன் ஒரு ஜோடி மழையில்

என்னவள் கேட்டிட
நான் பச்சைக் கொடி காட்டிட
மேகம் நகர்ந்து
வானம் இசைந்து
பொழிந்தது மழை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s