மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது

மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது
உண்மைதான்

ஒரு குடத்துடன் இரு மைல்
நடந்தால்தான் குடிநீர்
மாறிவிட்டது
இப்போது ஒரு கைத்தடியையும்
உடன் எடுத்துச் செல்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s