சாலை மறியல்

சாலை மறியல்
இது மின்சாரம்
செல்லும் சாலையில்
ஒரு மறியல்

பலாப்பழமும்
தென்னங்கீற்றும்
செய்கிறது மறியல்

காரணம் கேட்டேன்
மின்சாரம் செல்லும்
இந்த உள்வழிச்சாலை
மாற வேண்டுமாம்
புறவழிச்சாலையாக

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s