என்ன செய்வேன்?

அக்கரைக்கு இக்கரை பச்சை என்பார்கள்
ஆனால் இங்கோ இருகரையும் பச்சை
அதனால் ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் அங்கே
என்ன செய்வேன்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s