ஊஞ்சல்

என் பாட்டன் என் தந்தை
ஆடியது
என் மகனையும் என் பேரனையும்
தாலாட்டியது
என் பாட்டன் என் தந்தை
போய்விட்டான்
என் பேரன் என் மகனும்
இங்கு வர மாட்டான்
இப்போ ஊஞ்சல் ஆடுவதில்லை
நினைவுகள் மட்டும் ஆடுகிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s