ஈக்களும் வாசித்தன

இரவின் அமைதி
மேஜை விளக்கு
திறந்த புத்தகம்
என்னுடன் சேர்ந்து
ஈக்களும் வாசித்தன

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s