அடித்தான் பிடித்தான்

ஒரு கை அடிக்க
ஒரு கை பிடிக்க
நீர் அது விழுந்ததும்
நிரம்பவில்லை

இருந்தும் அவன்
விடவில்லை
அடித்தான்
பிடித்தான்
நீர் நிரம்பியது
அவன் மனதில்
புது நம்பிக்கையும்தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s