பச்சிலை வைத்தியமோ?

மேலிருந்து மழைத்துளிகள் கீழே விழ
பல துளிகள் மண்ணோடு கலந்து விட
சில துளிகள் இலையது மேலே
தான் விழுந்து அதில் இருக்க
ஆதவன் ஒளிப்பட அதுபின் மறையும்
அதுவரை அதன் ஆயுளைக் கூட்டியது பச்சிலை வைத்தியமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s