சோகம்

உயிர் வாழ்ந்து
இலைகள் அது மாய்ந்து
கீழே விழுந்த நேரம்
மழை வந்து
மழைத்துளிகள் நிறம் பாராமல்
அதன் மேல் அமர்ந்த நேரம்
அது இலைகள் மாண்ட துயரம்
இயற்கை அன்னை கண்ணீர்
சிந்திய சோகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s