ஜடை நீண்டது

அவன் வருகைக்கு
அவள் காத்திருக்கையில்
அவள் முடி வளர்ந்து
ஜடை நீண்டது

படம்: பாபு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s