நண்பர்கள்

அவன் பின்னோக்கி இருந்தாலும்
முன்னோக்கி நகர்த்தும் நண்பர்கள்
பள்ளி வரை இல்லை
இருக்கும் கல்லறை வரை
இவர்கள் உறவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s