ஐந்து பெரிதா? ஆறு பெரிதா?

ஐந்தை விட ஆறு பெரியது
என்று நினைத்தேன்
இப்படத்தைக் கண்டு திகைத்தேன்
புரிந்தது ஐந்தறிவு பெரியதன்று
இங்கு அது ஆறறிவுக்கு
ஆறுதல் சொல்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s