உயிரூட்ட மறந்துவிட்டான்

அவன் வரவை எதிர்பார்த்து
கன்னத்தில் கை வைத்து
பஞ்சணையில் அமர்ந்திருப்பாள்
அவன் வந்த பின்னாலும்
அப்படியே அவள் இருப்பாள்
அவன் படைத்த அவளுக்கு
உயிரூட்ட மறந்துவிட்டான்

படம்: பாபு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s