இன்றைய கவிதைகள் – 29/07

கடற்கரையில் ஒரு இளம்பெண்

அது உப்பு நீர் ரோசம் அதிகம்
உன் கால் தொடாது

சுனாமி தான் வந்திடுமா ?

உன்னைத் தாண்டி பொங்கிடுமா ?
நீ அங்கிருந்தால் சுனாமி தான் வந்திடுமா ?

ஒரு நூறு வருடம்

உன் கால் பட்ட மண் கர்வம் கொள்ளுமடி
பொறாமை கொண்டு கடலலை அதை அழித்திடுமடி

எனக்கு பேராசை கிடையாது
என்னுடன் ஒரு நூறு வருடம் மட்டும் இருந்துவிடடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s