செங்கோல் வரும்

கனவு உண்டு
அதை நிஜமாக்கும்
துணிவும் உண்டு

செங்கோல் வரும்
அதுவரை ஒத்திகைக்கு
செங்கல் போதும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s