கல்நெஞ்சக்காரி

வெறும் கல்லாக நீ இருந்தாய்
உளி பட்டு உரு பெற்றாய்

கல்நெஞ்சக்காரி
கண் திறந்து பார் நீ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s