உலகுக்கேது அழகு

நீரின்றி அமையாது உலகு
நீர் இருந்து உலகு அமைந்து
நீ இல்லை எனில் உலகுக்கேது அழகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s