ஆமை முதுகில் பட்டாம்பூச்சி

இயற்கை தனது வாழ் நாளை
இருவாரம் என்று நிர்ணயிக்க

பறக்காமல் ஆமையின் முதுகில் அமர்ந்தால்
மெதுவாக நகரும் காலம்
என்று கணக்கிட்டது பட்டாம்பூச்சி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s