எனக்கு வேண்டும்

சிரித்தபடியே மரணித்து
மரணித்த பின்னும் சிரிக்கும்
உன் துணிவு எனக்கு வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s