தென்னை மரம்

ஆற்று நீர் வற்றி விடக்கூடும்

நீராவியாய் மறைந்து விடக் கூடும்

எனக் கவலையுற்று

இயற்கையிடம்  கேட்டேன் ஒரு வரம்


அது தந்தது அந்நீரை இளநீராய் சேமிக்க

ஒரு மரம்

அது தென்னை மரம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s