தனிமையிலே ஒரு ராகம்

தனிமையிலே ஒரு ராகம்
ஏன் இந்தச் சோகம்?

அவன் அங்கு இல்லை
தன் கண் மூடி
உள் சென்று பார்த்தாள்
அங்கும் அவன் இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s