மண்பானை

எங்கள் ஊர் ஆற்று மண்ணை விட்டு விடு

களிமண்ணைப் பானையாய் எடுத்துச் செல்லு


பல காய்ந்த வயிறு உன்னை வாழ்த்தும் மனமார

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s