இனிதே வாழ்ந்தது வையகம்.

இடி இடித்திட
வானம் உடைபட
மேகம் மறைந்திட
மழை பெய்திட
மக்கள் குடை கொண்டு நடந்திட
இனிதே வாழ்ந்தது வையகம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s